مــــاه رمضان ، مـاه خــوبــــی هــــا ، بهــار دلهـــا ؛ مبــارک :

 

 

از چند روز پیش عملیات رمضان شروع شده ، 

نـبــــــــــــــرد انسان بـــــــــــــا نـفـــــــــــــــس ،

و مثل آن روزها شعار همیشگی؛ جنگ جنگ تا پیروزی ست ...

و قصد خداوند پیروزی توست در نبردی که برایت آسانش کرده ،

پـیـــــــــروزی بر دشمنی تشنه و گرسنه

پس بر تــــــو باد ظفر ، در جهادی اکبر

رمــضـــــان مـبـــــــــــــــــــــارک.....

جملات زیبا گیله مرد

/ 1 نظر / 36 بازدید
اصغری

خدایا در این ماه رمضان کمکمان کندیرتر برنجیم زودتر ببخشیم کمتر قضاوت کنیم و بیشتر فرصت دهیم التماس دعا